สมศ. เข้าพบหารือ รมว.ศธ.

ข่าว ศธ.360 องศา 19 มิถุนายน 2560

รองศาสตรจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พร้อมด้วยคณะเข้าพบหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมหารือด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเรื่องหารือสำคัญ คือ

          ๑. หลักเกณฑ์รอบใหม่ (การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่) จะประกอบด้วย

                   ๑.๑ ตรวจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                   ๑.๒ ติดตามและพัฒนา

          ๒. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับใหม่) ที่ประกอบด้วย

                   ๒.๑ สถานศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอง

                   ๒.๒ มาตรฐานการศึกษาใหม่ กำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

                   ๒.๓ ทีมงานประเมินการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญของ สมศ., ผู้ตรวจสอบการประเมิน (ศธภ./ ศธจ./ ผู้ตรวจราชการ ศธ.) และผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ของโรงเรียน ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

          ๓. งบประมาณในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ทาง สมศ. และกระทรวงศึกษาธิการ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน, อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ร่วมกันกำหนดกรอบมาตรฐานกลางทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยยึดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เป็นหลัก เพื่อให้หลักเกณฑ์รอบใหม่ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เกิดการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

 

                                                                   ปกรณ์/ สรุป

ธเนศ/ภาพ

                                                                                               กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.