เสมา1 ลงนามคำสั่งมอบอำนาจ รมช.ศธ.หญิงทั้งสอง ปฏิบัติราชการแทนในภารกิจด้านต่าง ๆ ของ ศธ.

ภารกิจ รมช.ศธ 09 เมษายน 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 261/2564 โดยมอบอำนาจให้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
2) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
3) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
4) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
5) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6) สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เฉพาะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
2) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
3) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
9/4/2564