ซ่อม สอน เพื่อสร้าง ส่งเสริมชุมชน สู่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)โครงการ 3

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
  2 กรกฏาคม 2551 : นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศกร อรรณนพพร นายบุญลือประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โครงการ 3 ณ สโมสรตำรวจ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในวิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการพัฒนาทักษะยกระดับช่างชุมชน พัฒนาด้านอนามัยพื้นฐานพัฒนาวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ ไปสู่พื้นที่เป้าหมาย 500 องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ผ่านระบบเครื่อข่ายสถานีวิทยุการศึกษาเพื่ออาชีพ หรือ R - Radio Network โดยวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

             นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์กล่าวว่า โครงการ (Fix It Centet) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในปี 2548 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการอย่างมาก และรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนมีทางเลือกที่พึ่งพาได้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องมือการเกษตรที่ถูกนำมาทดแทนพลังงานคน เมื่อถูกนำมาใช้ประโยชน์การสภาพการใช้งานก็เสื่อมสภาพลง รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้จึงจัดตั้ง ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลักในการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นมาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในปี 2551 จะมีการนำร่องโครงการที่ 3 จำนวน 500 ศูนย์ ภายในปี 2554 จะสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จะมีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) กระจายอย่างทั่วถึงในทุกตำบลอีกจำนวน 8,000 ศูนย์ มีศูนย์ถาวรที่ให้บริการชุมชน ช่างชุมชนที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับฝีมืออย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นความคาดหวังของรัฐบาลว่าทุกชุมชนจะมีศูนย์กลางการให้บริการการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน การพัฒนาสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพที่เป็นสากล

                ในด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 20,000 คน ลงพื้นที่ช่วย ซ่อม สอน เสริมอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ชุมชน หวังอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ที่จริง โดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง และขอขอบคุณ หน่วยงานภาคีต่าง ๆ คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งร่วมมือกันให้ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

 
***********************************
วาสนา / ข่าว
ธิรดา / ภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ