ประชุม กศจ.กรุงเทพมหานคร

ข่าว ศธ.360 องศา 05 กรกฎาคม 2560

        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม กศจ.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2560 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

      ที่ประชุมแจ้งว่า คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการศึกษารายจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว โดยสาระสำคัญจะเป็นเรื่องทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร    ที่จะต้องค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ในด้านต่างๆ ออกมาเพื่อหาวิธีการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมของบริบทสภาพแวดล้อม สังคม และด้านอื่นๆ

          ทั้งนี้แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครดังกล่าว จะเป็นต้นแบบให้กับ กศจ. จังหวัดอื่น นำไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตนเอง ให้ออกมาเป็นรูปแบบเดียวกัน และจะต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาทุกสิ้นปี เพื่อปรับให้แผนฯ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

                                                                                                                           กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.