ดันสอศ.เป็นฮับอาชีวะในภูมิภาค

ข่าววงการศึกษา 21 กรกฎาคม 2551
             นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายเปิดกว้างจัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีวิชาชีพให้ผู้สนใจทุกระดับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เลือกศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงการประสาน คัดเลือกวิทยากร และสถานศึกษาที่เหมาะสมรองรับการจัดฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของนานาประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและเป็นที่สนใจของประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ให้เยาวชนจากประเทศเนปาล และสหภาพพม่า การฝึกอบรมภาษาให้กับคณะครูอาจารย์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นต้น  

                เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่า  ขณะนี้สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย     โดยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วจะดำเนินการในด้านธุรกิจน้ำมันเป็นหลัก ส่วนด้านการเกษตรกรรมประมงยังดำเนินการในลักษณะพึ่งธรรมชาติ ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยี  และได้ไว้วางใจให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของประเทศฯ  3 หลักสูตร ได้แก่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง     เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในกระชัง  และการแปรรูปสัตว์น้ำ    ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบครบวงจร ทั้งด้านการเตรียมโรงเรือน(บ่อเลี้ยง)   การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องจับ  คุณภาพน้ำ   การเพาะพันธุ์  และการให้อาหาร ฯลฯ  มีระยะเวลาในการฝึกอบรม  1  เดือน ใช้วิทยากร และสถานที่ของวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร เป็นที่ฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรกจำนวน 8 คนได้รับการคัดเลือกมาจากรัฐบาลของสหพันธ์ฯ ประกอบด้วย วิศวกร  นักวิชาการด้านพันธุกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โดยในวันที่                  21  กรกฎาคม 2551 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประเทศไทย ได้ร่วมเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรม  และประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไปด้วย