ศธ. จับมือ สคช. ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรไทยเป็นเกษตรกรมืออาชีพ พร้อมพัฒนาอาชีพ “ชลกร” ให้มีมาตรฐานระดับสากล

ข่าววงการศึกษา 11 กุมภาพันธ์ 2564
 
เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยามนุษย์ เป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (สอก.) 4 ภาค ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายนคร ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค เข้าร่วม
 
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในการส่งเสริมวิถีเกษตรก้าวไกลสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีความพร้อม โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่จะสามารถช่วยต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นแนวทางการต่อยอดความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต เพื่อรองรับกำลังคนมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
 
โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการเกษตรให้เป็นมืออาชีพ ตามนโยบายของ รมช.ศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการเตรียมผลักดันและพัฒนาอาชีพ “ ชลกร” ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ต้องการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรง
 
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ของหน่วยงานทั้ง 5 ฝ่าย ประกอบด้วย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.), สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง, สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ, สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีหัวใจสำคัญ คือ การร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานอาชีพของบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ที่เข้ามาศึกษาและฝึกอบรม พร้อมผลักดันให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมไปถึงการผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Upskill และ Reskill จากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นเกษตรกรมืออาชีพต่อไป