โปรแกรม HOUSE KEEPER ป้องกันภัยแฝงจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
               นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การป้องกันภัยแฝงจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน" ภายใต้โครงการจัดทำโปรแกรมเฮาส์คีบเปอร์ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 2551 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงไอซีที ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ถึงภัยจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน สถาบันครอบครัวและสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายชุดโปรแกรม HOUSE KEEPER แก่ผู้ปกครอง สถานศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลจัดการการใช้อินเทอร์เน็ตในการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

                  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การใช้อินเตอร์เน็ตจึงมีประโยชน์ในการที่จะทำให้เยาวชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่จำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีภัยแฝงจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอีกจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นผู้ปกครองและ ครูอาจารย์จะต้องดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ของเยาวชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งชุดโปรแกรม HOUSE KEEPER จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนและยังป้องกันการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เกินเวลาอีกด้วย ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองที่พบปัญหาในเรื่องพฤติกรรม หรือการศึกษาของเยาวชนแจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะได้นำปัญหาไปสู่การแก้ไขต่อไป

--------------------------------------------
อิชยา/ข่าว/ภาพ


 
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ