จัดตั้ง ก.ค.ศ. กศน. สช. ขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม

ข่าววงการศึกษา 16 กรกฎาคม 2551

  15 กรกฎาคม 2551 : นายศิลปชัย หอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

               ผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ สรุปเป็นหลักการได้ว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยมีเหตุผลเพื่อให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม

                  สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม คือ 1) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 9 และมาตรา 10 เกี่ยวกับการวัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางให้มีกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีมีฐานะเป็นกรม พร้อมกับการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดให้เพิ่ม 3 หน่วยงานเป็นส่วนราชการระดับกรม 2) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของมาตรา 23 โดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกรทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการ

                ในข้อที่ 3) ให้เพิ่มเติมส่วนที่ 4 เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการในกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม การแบ่งส่วนราชการตลอดจนอำนาจหน้าที่ของกรมและหน่วยงานภายใต้กรมและการปกครองบังคับบัญชา ตามร่างมาตรา 23/1 มาตรา 32/2 และมาตรา 32/3 4) แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 45 ถึงมาตรา 47 การรักษาราชการแทนตั้งแต่มาตรา 50 มาตรา51/1 มาตรา 54 และมาตรา 56 เพื่อให้มีบทบัญญัติสอดคล้องกับการจัดระเบียบราชการในกรม หรือราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าอธิบดี

                 สำหรับข้อสุดท้าย คือกำหนดในบทเฉพาะกาลให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ทรัพย์สิน หนี้ สิทธ์ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เงินงบประมาณ และอัตรากำลัง เฉพาะส่วนไปเป็นของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงาน กศน. และ สช. ตลอดจน อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ อกพ. และ อกคศ. ด้วย


 
************************************
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ข่าว
สำนักนิติการ สป. / สรุปผลการประชุม
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ