ครูโอ๊ะ ชู ระนองโมเดล "กศน.ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส" เตรียมต่อยอดพัฒนาไปเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 15 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่ กศน.ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อ "ปักหมุดระนองโมเดล" เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบ Ranong Model ในระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) ณ จังหวัดกระบี่
"การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา "Ranong Model" มีจุดเริ่มต้นมาจากนโยบาย กศน. WOW ที่มีจุดเน้นพัฒนา 6 Good ซึ่งมีการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.ระนอง (Good teacher) ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู้และการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพิการทั้ง 24 คน อย่างมีคุณภาพ แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 9 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 คน และแบ่งตามประเภทความพิการ ได้แก่ บกพร่องทางการมองเห็น 1 คน สติปัญญา 12 คน ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 9 คน และออทิสติก 3 คน โดยได้เริ่มดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเด็กป่วยในโรงพยาบาล การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทำแผนบูรณาการ พัฒนาหลักสูตรคุณภาพชีวิตไทย-เมียนมา
การส่งเสริมการศึกษาอาชีพ (Re skill and Up skill) และออกใบรับรองความสามารถด้านอาชีพ (Good Activities) การสร้างแบรนด์ กศน. พร้อมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Good Innovation) นอกจากนี้ กศน.จังหวัดระนอง ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงอายุ ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Good partnership) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทย สำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ หรือหลงลืมหนังสือ
ฝากให้ชาวการศึกษาของระนอง ร้อยรวมดวงใจในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนคนไทย ให้ได้รับการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ก่อนที่ กศน.จะขยายการสร้างโอกาสแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รูปแบบระนองโมเดล อีกจำนวน 82 คน ในอำเภอเมืองระนอง และ เลขาธิการ กศน.ได้นำนโยบายไปปฏิบัติและสั่งการให้มีการนำร่องใน 18 กลุ่มทั่วประเทศนำโมเดลนี้ไปดำเนินการต่อไป
และในส่วนของข้อห่วงใยเกี่ยวกับผู้ที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา ขณะนี้ สพฐ. กับ กศน.จะจับมือร่วมกันนำคนกลุ่มนี้กลับเข้ามาเรียนตามบทบาทหน้าที่ ทั้งในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของ สพฐ. และการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน." รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย พร้อมมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาผู้พิการ จำนวน 4 ราย การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ รูปแบบ Re Skill & Up Skill การขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW และจากนั้นเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและมอบถุงยังชีพ จำนวน 4 หลัง ที่ ตำบลนาคาและตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอทับปุด จังหวัดกระบี่
นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข : ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
15/11/2564