ครูโอ๊ะ ปลื้ม รร.มัธยมวัดใหม่กรงทองฯ จัดการเรียนการสอนสุดเจ๋ง ครอบคลุมทุกมิติ ดึงดูดนักเรียนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่ต่างจากการเข้าเรียนปกติ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 25 มิถุนายน 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระพิศาลศึกษากร (บรรจง อาภาธโร) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ภาค 9 นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางวนิดา ศิลปะกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนนายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นความตั้งใจที่จะเดินทางมาติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ ทั้งในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบการศึกษาเอกชน และจากการได้รับเสียงสะท้อนถึงข้อห่วงใยในการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site จะมีมาตรการอย่างไร พร้อมมารับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ
จากการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ระยะที่ 3 (14-30 มิถุนายน 2564) ให้กับนักเรียนกว่า 5,800 คน ในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในรูปแบบเรียนออนไลน์-Online ผ่านอินเทอร์เน็ต เรียนผ่านเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th) -On demand และนำหนังสือ ใบงาน แบบฝึกหัด ไปทำที่บ้าน-On Hand ตลอดจนถึงเรียนจากคลิปวิดีโอ และระบบ Virtual School Online พบว่า นักเรียนทั้ง 123 ห้องเรียน เข้าเรียนในรูปแบบที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในทุกระดับชั้น เนื่องจากโรงเรียนได้มีการสื่อสารตารางการเรียนและช่องทางให้ผู้ปกครองและนักเรียนรู้เป็นการล่วงหน้า ส่งผลต่อความสำเร็จในการเข้าเรียนออนไลน์อย่างครบถ้วน
"ขอแสดงความชื่นชมในวิธีบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนที่ดี แผนการสอนที่ชัดเจน มีการบูรณาการการเรียนร่วมกับหลักทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งบุคลากร มีศักยภาพและความรอบรู้ด้านการศึกษา การพัฒนาสื่อ ใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย ดึงดูดใจนักเรียน ตามรูปแบบการสอน 5 ON ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งยังพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะกับยุคโควิด-19 อาทิ Virtual School Online ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตร ศธ. ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทำให้เข้าเรียนออนไลน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังนำระบบ AI มาใช้ประเมินผลทั้งก่อน-หลังการเรียน นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า การเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่ต่างจากการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ และที่สำคัญโรงเรียนสอนให้นักเรียนแข่งกับตัวเอง ถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง
ส่วนการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ขอให้เป็นอำนาจของโรงเรียน ภายใต้การประเมินของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด โดยโรงเรียนมีแผนที่จะเปิดภาคเรียนในรูปแบบ ห้องเรียนปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อย่างชัดเจน บนพื้นฐานของความปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้บริหาร อาทิ การจัดตารางสลับวันมาเรียน พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมมาเรียนที่โรงเรียน ได้เรียนผ่านระบบ Virtual School Online และทำแบบฝึกหัดตามที่ครูมอบหมาย การปฏิบัติตามมาตรการของ ศธ.และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาทิ การจัดจุดคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ก่อนเปิดเรียน การจัดหาอุปกรณ์ช้อนและแก้วน้ำส่วนตัวแก่เด็กและครู พร้อมเครื่องฟอกอากาศ Space Air FO และการจัดให้ครูและบุคลากร ทั้ง 266 ให้ได้รับวัคซีนครบ 100%
ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครูโอ๊ะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่จะทำให้ชาวปราจีนบุรี ได้เข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้มากที่สุด รวมทั้งการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเติมเต็มงบประมาณสำหรับจัดหาวัคซีน ให้กับพี่น้องชาวปราจีนบุรี รวมทั้งครูไทยและครูต่างชาติ
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในดูแลลูกหลานของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างดี ครูโอ๊ะมีความภาคภูมิใจที่โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ทั้งแนวทางสำหรับนักเรียนที่พร้อม และไม่พร้อมมาเรียนที่โรงเรียน รวมทั้งช่องทางการเรียนของนักเรียนในพื้นที่เสี่ยง ด้วยการเรียนออนไลน์อย่างครบทุกมิติ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง, นวรัตน์ รามสูต: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/6/2564