ครูโอ๊ะ เปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ชู สารพัดผลงาน กศน.ตลอด 1 ปี ชี้เป็น กศน.เพื่อประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ แนะ นำความเชี่ยวชาญ เสริมสร้าง-วิเคราะห์-ประยุกต์ใช้

ภารกิจ รมช.ศธ 2 09 กันยายน 2564
เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2564 ผ่านระบบถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊ก “ETV Channel” โดยมี Mr.Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สำนักงานกรุงเทพฯ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. นายปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ตลอดจนนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และผู้บริหารสำนักงาน กศน. ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน.   รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา กระทั่งองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และต่อมาประกาศให้เป็นโรคระบาดที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก “Pandemic” ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของผู้คนในทุกด้าน อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ รวมถึงประเทศไทย ผลกระทบในด้านการศึกษา ได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศ และความรู้ ที่เรียกว่า “Digital Divide” เกิดช่องว่างมากขึ้น ระหว่างประชาชนกลุ่มที่มีความพร้อมและกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง โลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น หรือ “การรู้หนังสือ” และ “การพึ่งพาตนเองได้” ย่อมไม่เป็นการเพียงพออีกต่อไป รัฐบาลโดยหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จึงได้พยายามมองหาโอกาสในวิกฤต เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีขึ้น โดยอาศัยการรู้หนังสือ การเรียนรู้ในการใช้ชีวิตเพื่อการอยู่รอด ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และการเรียนรู้ ที่มองไปข้างหน้าหลังสิ้นสุดวิกฤตโควิด-19 เป็นกลไกขับเคลื่อนพื้นฐานที่สำคัญ “ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (วันที่ 8 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564) เราชาว กศน.ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ให้คนไทย และคนทุกคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย สามารถอ่านหนังสือและรู้หนังสือเพิ่มมากขึ้น โดย กศน.ได้ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญ ใช้เทคนิคเสริมสร้าง วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการอ่าน ผ่านแหล่งเรียนรู้ของ กศน. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี และห้องสมุดประชาชน จำนวน 923 แห่งทั่วประเทศ แม้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ไม่เคยย่อท้อหรือหยุดนิ่ง แม้ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ยากต่อการเข้าไปในพื้นที่ ทั้งบนดอย พื้นที่เกาะแก่งต่าง ๆ ก็มีศูนย์การเรียน สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนคนทุกช่วงวัย ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือในหลายมิติ อาทิ การส่งเสริมการอ่านนอกพื้นที่ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ไลฟ์สดบริการความรู้ตามสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ด้วยหนังสือหลากหลายชนิด ให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชน หมู่บ้าน ตลาด ครอบคลุมเด็กด้อยโอกาส สร้างการเรียนรู้แก่เด็กพิการ รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ซึ่งครู กศน.ได้รับการอบรมให้จัดกิจกรรมคงสมรรถนะสมอง กาย จิตใจ และใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมอาชีพระยะสั้น จัดกิจกรรม DIY นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ สอนขายของออนไลน์ และสาธิตทำขนม ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน พึ่งพาตนเอง ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และที่สำคัญ กศน. ศธ. ยังเป็นหน่วยงานแรกที่ส่งเสริมการทำหน้ากากผ้าให้ประชาชนได้ใช้ ตั้งแต่ช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก ๆ พร้อมสอนทำเจลแอลกอฮอล์ และรับนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่งเพียงเท่านั้น กศน.ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ การนำหลักธรรมมาใช้ชีวิต สร้างสุขง่าย ทุกข์ยาก การปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อมีติดบ้านไว้ใช้ในทุกครัวเรือน เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน กศน.รองรับการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมชาว กศน. ที่เสียสละ ทุ่มเท และไม่เคยย่อท้อต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ เพื่อเดินหน้าทำงานสร้างการรู้หนังสือแก่คนไทยและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย และขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ รวมทั้งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก เลขาธิการ กศน. และรองเลขาธิการ กศน. ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษา บุคลากร กศน.ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ทุกท่าน ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน และมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2564 ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันตามวิถีชีวิตใหม่ เพื่อนำพาสังคมไทยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ และร่วมกันสร้างสังคมใหม่ที่ดีขึ้นต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ขอขอบคุณจากหัวใจ ที่ไว้วางใจการศึกษาของ กศน. เพราะเราคือ กศน.เพื่อประชาชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว จันทนา เชียงทอง :สรุป นวรัตน์ รามสูต :เรียบเรียง สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายรูป กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ. :รายงาน 9/9/2564