แต่งตั้ง "บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร" เลขาธิการ สช. คนใหม่

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551
        นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่นายสำรวม พฤกษ์เสถียร ผู้อำนวยการ สช. ระดับ 9 ได้ลาออกไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ตาม พรบ.สช. พ.ศ.2550 นั้น จึงได้ลงนามแต่งตั้ง นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธารงกูร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 9 ชช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ระดับ 9 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2551 เป็นต้นไป

          ด้านประวัติและผลงานของนายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร มีดังนี้
1. เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2500
2. การศึกษา
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 ปัจจุบันอายุราชการ 25 ปี 10 เดือน
โดยมีตำแหน่งสำคัญๆ ดังนี้
- พ.ศ. 2521 ครู 1 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
- พ.ศ. 2524 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดเขาฝา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
- พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยศึกษาอำเภอ 5 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
- พ.ศ. 2533 ศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง
- พ.ศ. 2535 ศึกษาธิการอำเภอ 7 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
- พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
- พ.ศ. 2540 ศึกษาธิการจังหวัด 8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
- พ.ศ. 2542 ศึกษาธิการจังหวัด 8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
- พ.ศ. 2543 ศึกษาธิการจังหวัด 8 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
- พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ระดับ 8 สป.ศธ.
- พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
- พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดชลบุรี
*****************************************
ปัญญา / ข่าว
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ