พันธุ์อา..อาสาปูลกป่าชายเลน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

                   วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2551) ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นาย เชิดพันธ์ ณ สงขลา ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  และ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำพิธีแถลงข่าวและร่วมกันในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรม  " รวมพลังคนพันธุ์อา .....ปลูกป่าชายเลน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการปลูกป่าชายเลน เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
                  นายพรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า  ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างมากและอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
                  ในโอกาสนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดทำโครงการ      " รวมพลังคนพันธุ์อา ...ปลูกป่าชายเลน "  โดยกฟน. เห็นว่า สอศ. มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเยาวชนเหล่านี้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงสามารถร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี 
              สำหรับกิจกรรม " รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน "  กฟน.จะทำหน้าที่สนับสนุนงบประมาณทั้งหมด      โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2551  นอกจากนี้ กฟน.พร้อมที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
 ด้านนายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าการจัดทำโครงการ "รวมพลังคนพันธุ์อา..ปลูกป่าชายเลน" จะเป็นการสร้างพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจากห้องเรียนธรรมชาติ  ซึ่งจะได้เห็นปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม เกิดความห่วงใยและตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ  ซึ่งพลังนักศึกษาอาชีวศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติในอนาคต และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการเสียสละ และทำประโยชน์ให้กับสังคม
             เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่า สอศ.จะจัดนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งชายและหญิงจำนวน 3,000 คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด 8 แห่ง ได้แก่วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคสุมทรปราการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกสมุทรปราการ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ  จังหวัดสมุทรปราการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันที่มีชั่วโมงการเรียนการสอนกิจกรรมของนักศึกษาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ไปจนถึงวันที่  5 สิงหาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
   
      ////////////////////////////////////////
          กลุ่มประชาสัมพันธ์
          3  กรกฎาคม  2551


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา