สอศ. จัด 11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นต้นแบบขยายความรู้เทคนิคการสลายตอซังข้าวและการใช้ปุ๋ยสั่งตัดให้ชาวนา

ข่าววงการศึกษา 22 กรกฎาคม 2551

                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : (22 กรกฎาคม 2551 ) นายยุรนันท์  ภมรมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ศึกษาและร่วมลงแปลงนาสาธิตสลายตอซังข้าวในนาโดยไม่ต้องเผาทำลาย  ในโครงการจัดความรู้เพิ่มพลังให้ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  แปลงนาสาธิตซึ่งเป็นพื้นที่จริงของเกษตรกร บ้านนายประมาณ  สว่างญาติ เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลช้างใหญ่  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ดังกล่าวจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อขยายความรู้ในการสลายตอซังข้าว การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  และการปรับสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานดังกล่าว โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นผู้ดำเนินการ

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน จัดบรูณาการความร่วมมือ และร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยการสลายตอซังข้าว  การใช้ปุ๋ยสั่งตัด และการปรับสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน นำร่อง 11  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)ในสังกัด สอศ. พื้นที่ต่าง ๆ ในทุกภาคของประเทศ (1.วษท.สุพรรณบุรี, 2.วษท.ศูนย์ศิลปาชีพ   บางไทร, 3.วษท.พิจิตร,  4.วษท.กำแพงเพชร,  5.วษท.สิงห์บุรี,  6.วษท.ลพบุรี,  7.วษท.พัทลุง,  8.วษท.ขอนแก่น,  9.วษท.ปทุมธานี,  10.วษท.เชียงใหม่ และ11.วษท.อุบลราชธานี ) จัดพื้นที่แปลงสาธิตและฝึกอบรมกระจายความรู้เกษตรกรรมแนวใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพ และความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้บริโภค  โดยการปรับลดการใช้สารเคมีจากยาปราบวัชพืช ซึ่งที่ผ่านมามีการนำเข้าไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี ให้กลับมาใช้เกษตรแบบอินทรีย์ ด้วยการผสมประสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย         เข้าด้วยกัน โดยนำเทคนิคการล้มตอซังข้าวแล้วใช้วิธีชีวภาพเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ให้ไปย่อยสลายตอซังโดยไม่ต้องใช้วิธีการเผาตอซัง ร่วมกับการใช้     ปุ๋ยสั่งตัด  คือการวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่ และจัดการธาตุอาหารให้เหมาะกับดินในแต่ละแหล่งที่เพาะปลูก และพืชที่จะทำการปลูก ไปเป็นตัวกำหนดสูตรปุ๋ย เอ็น-พี-เค (ไนโตรเจน-โพแทสเซียม-ฟอสฟอรัส) ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่เหมาะสมในการเพาะปลูก  นอกจากนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นจะต้องให้คำปรึกษาแนะนำ และเพิ่มความรู้ด้านการบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิต และยังสามารถช่วยลดปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติได้ด้วย

                เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อในขณะนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 11 แห่ง         ได้กำหนดพื้นที่  และวันในการดำเนินการสาธิตและอบรมให้ความรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทุกภาคทั่วประเทศโดยจะเริ่มตั้งแต่ 22 กรกฎาคม ไปจนถึงเดือนปลายเดือนสิงหาคม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโทร.0 2281  5555 ต่อ 1509 หรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ข้างต้น

                                                /////////////////////////////////////////         กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 22 กรกฎาคม 2551