รวมคำสั่งของ ศปท.ศธ.

บริการ Download การเรียนการสอน 22 มีนาคม 2562

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- คำสั่งมอบหมายรองปลัดทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ท่านพีระ รัตนวิจิตร)
- คำสั่งมอบหมายรองปลัดทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ท่านดุริยา อมตวิวัฒน์)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 2561
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2560
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2561
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2562
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 3 คณะ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
- คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

 

ไฟล์แนบ