ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 16/2560

ข่าว ศธ.360 องศา 26 เมษายน 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 16/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติ ครม.กำหนดวันจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 โดยให้วันที่ 26 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการ

ในส่วนของสำนักงบประมาณ ได้แถลงว่าต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ (๒)เนื่องจากเป็น พรบ.งบประมาณปีถัดไป ดังนั้นจึงต้องทำตามรัฐธรรมนูญโดยรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ครม.จึงมีมติว่า วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560จะให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยไปทบทวนเรื่องงบประมาณใหม่ และเสนอให้ ครม.เห็นชอบรายละเอียดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จากนั้นวันที่ 30 พฤษภาคม จะออกเป็น ร่างพรบ. เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงนำเสนอเข้า สนช.ด้วย

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประชุมสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) ในด้านของการศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะแถลงต่อที่ประชุมดังกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งแผนการทำงานในระยะต่อไปตามยุทธศาสตร์ชาติและรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากที่ประเมินแล้วคาดว่าไม่มีปัญหาใด

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายงานว่า ว่าการจากมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่าน มีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเรื่องการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงแรงงาน BOI เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและพร้อมนำข้อสั่งการไปปฏิบัติ โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนหรือหาช่องทางสนับสนุนนักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ที่อยู่ในโครงการสานฝันกีฬาชายแดนใต้ ซึ่งขณะนี้ยังขาดแคลนเสื้อผ้าที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมอยู่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์ประธาน มีพระราชดำรัสอยากขอให้ครูอาจารย์ร่วมกันให้ความรู้กับเยาวชนให้คำนึงถึงภัยจากพิษสุนัขบ้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงสั่งการให้ สพฐ.เป็นเจ้าภาพประสานกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

 

ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ/ภาพ

                                                                                                          กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.