ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2560

ข่าว ศธ.360 องศา 22 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กรุงเทพฯห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับผลสอบ O-NET ที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่สำคัญของไทยย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีคะแนนคงที่มาโดยตลอด จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาแบบเจาะลึกลงไปในแต่ละพื้นที่ โดยจะไม่ใช้วิธีการแบบเดิมที่วางแนวทางกว้างเกินไปซึ่งใช้ไม่ได้ผล แต่จะให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (สทศ.) สรุปรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด จนถึงระดับโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลว่าพื้นที่ใดมีปัญหา หรือพื้นที่ใดมีคะแนนสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากนั้นจึงนำไปเป็นแนวทางแก้ไขหรือส่งเสริมพัฒนาได้ตรงจุดตามแต่ละพื้นที่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ต่อจากนี้จะไม่ใช้การแก้ปัญหาแบบตัดเสื้อตัวเดียวอีกแล้ว แต่จะวิเคราะห์และแก้ไขให้ตรงจุด ดูว่าโรงเรียนไหน ป่วยเรื่องอะไร จะให้ให้ยารักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้จะติดตามการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

 

 

ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.