กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะให้กับนักเรียน

ข่าววงการศึกษา 07 สิงหาคม 2551

              เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551: นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามร่วมกับนายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างสุขภาพและทักษะชีวิตในการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อ การลงนามดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะทำแล้วเกิดประโยชน์กับเยาวชน และประชาชน เป็นการแสดงถึงการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสามารถดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนเพียงกระทรวงเดียวก็ได้ แต่อาจจะไม่ครบวงจรและไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการได้ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นมืออาชีพ ทำให้สามารถร่วมมือกันผลักดันการดูแลสุขภาพเกิดประโยชน์แก่เยาวชน นักเรียนและประชาชนอย่างแท้จริง

            สำหรับความร่วมมือดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายร่วมกันภายในกรอบเวลา 3 ปี ที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตนักเรียนและเยาวชนในมิติต่างๆ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนและเยาวชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคม และปัญญา ป้องกันปัญหาสำคัญต่างๆ ที่มีผลต่อนักเรียน และเยาวชน เช่น เรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกาย ความปลอดภัยด้านอาหาร ส้วมถูกสุขลักษณะ การคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมป้องกันยาเสพติด การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ และการอนามัยการเจริญพันธุ์


-----------------------------------------------
อิชยา/ข่าว
ธิรดา/ภาพ