ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

infographic 21 มิถุนายน 2564
  ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ