ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ข่าว ศธ.360 องศา 16 มิถุนายน 2560

         ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงเรื่องการจัดตั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด (ศธภ./ศธจ.)การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการต้องนำไปปฏิบัติ โดยการก่อตั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ก็เพื่อปรับระบบการบริหารจัดการ วางแผนบูรณาการระดับจังหวัด การบริหารงานบุคคลและติดตามประเมินผล ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดขอบเขตภารกิจของ ศธภ.และศธจ. ไว้ดังนี้

    ๑. จัดทำแผนบูรณาการระดับจังหวัดและภาค

    ๒. กำกับติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

    ๓. ทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

    ๔. มองไกล ๆ อย่าใช้การเมือง ใช้ความเป็นผู้ดี เพื่อผ่านไปให้ได้

      อีกทั้งเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ๓ ชุด เพื่อกำกับดูแลการทำงานของ ศธภ.และศธจ.ดังนี้

    ๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

    ๒. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามการจัดการศึกษา การบริหารแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ

    ๓. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินงานในเรื่องงานบุคคล การดำเนินงานทางวินัย

         

         นอกจากนี้ภารกิจในปัจจุบันของ ศธภ. และศธจ. ในปัจจุบัน ประกอบด้วย การปรับปรุงสำนักงาน, มอบหมายงานแก่บุคลากร, สร้างทีมงาน, สร้างความเข้าใจงาน, สร้างเครือข่าย, พบปะ เยี่ยมเยียนกันและกันทั้งภาคและจังหวัด, แนะนำองค์กรทางสื่อ Social Media และประชาสัมพันธ์ทางด้านอื่นๆ, ทุนการศึกษา, แผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาจังหวัด และภาค พ.ศ.๒๕๖๑, แผนการพัฒนาการศึกษาพื้นที่พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่งเป็นแผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด, สำรวจผู้มีรายได้น้อย, วางแผนการศึกษาก่อนวันเรียน, วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท และการกำหนด Best Practice ของสถานศึกษา ผู้บริหาร/ครู นักเรียน/นักศึกษา

 

         ทั้งนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากให้ผู้บริหาร ศธภ.และ ศธจ. เข้าใจถึงการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งเปรียบเสมือนการโยนลูกบอล ๕ ลูก (ลูกที่ ๑-๔ ทำจากแก้ว และลูกที่  ๕ ทำจากยาง) ซึ่งลูกแรกหมายถึงครอบครัว ลูกที่สอง หมายถึงสุขภาพทางกาย ลูกที่สาม หมายถึงสุขภาพทางจิต อารมณ์ ลูกที่สี่ หมายถึงเพื่อน ลูกที่ห้า หมายถึงการทำงาน ซึ่งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันจะต้องทำแบบเท่า ๆ กัน สมดุลกัน แต่จะต้องระมัดระวังลูกที่ ๑-๔  ให้มาก แต่ลูกที่ ๕ เรื่องการทำงานงานที่เป็นลูกบอลยางสามารถกระดอนและเริ่มใหม่ได้ จึงไม่ต้องทำงานแบบเคร่งเครียดมาก อยากให้ทำงานไปด้วยกันนาน ๆ 

 

"สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็น Mini สป.ศธ. และ ศธภ.และศธจ. ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาแต่เป็นสะพานเชื่อม ในหลายระดับ หลายช่องทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทาง อีกทั้งต้องเป็นสะพานที่มีความมั่นคงและถาวร"

 

 

ปกรณ์/สรุป

อธิชนม์,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.