ปลัดฯศธ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าววงการศึกษา 16 กรกฎาคม 2551

              นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จากการเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ดำรงตำแหน่งใหม่
- นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-นางปรียานุช จริยวิทยานนท์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สป. เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.
นอกจากนี้ ปลัด ศธ.ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่
-นายสำรวม พฤกษ์เสถียร ผู้อำนวยการ สช. ระดับ 9 ได้ลาออกไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ตาม พรบ.สช. พ.ศ.2550
-นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธารงกูร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 9 ชช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ระดับ 9

ปลัดฯศธ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ
ปลัดฯศธ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่
นางปรียานุช จริยวิทยานนท์
ปลัดฯศธ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่
นายสำรวม พฤกษ์เสถียร
ปลัดฯศธ.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธารงกูร  


******************************

กลุ่มสารนิเทศ

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ