ปรับหลักเกณฑ์จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าววงการศึกษา 15 กรกฎาคม 2551
นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ พ.ร.บ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้ประกาศใช้ จึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง กับ พ.ร.บ. กศน. พ.ศ.2551 และยกเลิกคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๑๖/๒๕๔๙ นธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีรายละเอียดดังนี้ (1) ค่าตอบแทนในลักษณะงบบุคลากรที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและครูประจำกลุ่ม (2) ค่าประกันสังคมในฐานะนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคม(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงินประเภทอื่น ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด(4) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล (5) ค่าบริหารจัดการศึกษานอกระบบสำหรับภาคีเครือข่าย เหมาจ่ายตามรายหัวผู้เรียนอัตราต่อคน ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยจ่ายเป็นรายงวดตามเกณฑ์ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกำหนด โดยใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินแล้วแต่กรณีเป็นหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายประกอบการเบิกจ่าย เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (6) ค่าดำเนินการจัดสอบ(7) ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม(8) ค่าดำเนิน การเกี่ยวกับค่าสื่อ วัสดุการศึกษาและค่าสาธารณูปโภค(9) ค่าพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐา(10) ค่าจ้างเหมาบริการในกรณีมีความจำเป็นต้องจ้างเอกชนดำเนินงาน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และการจ่ายเงินจะจ่ายได้ต่อเมื่อมีเงินคงเหลือในการจัดการเรียนการสอนแล้ว (11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเทียบโอน(12) ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะให้กับเอกชนหรือ
ส่วนราชการอื่นตามที่เรียกเก็บ (13) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน (14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำสั่งเรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีส่วนที่แก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้ (1) ชื่อสำนักงานซึ่งเปลี่ยนตาม พ.ร.บ. กศน. จากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2) เพิ่มเติมข้อ 3 เงินเพิ่ม ค่าครองชีพหรือเงินประเภทอื่น ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (3) เพิ่มเติมข้อ 9 ค่าพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4) ในข้อ 5 ค่าบริหารจัดการศึกษานอกระบบสำหรับภาคีเครือข่าย ซึ่งคำสั่งฉบับที่แล้วเรียกเครือข่ายพันธมิตร(5)ในข้อ 8 ค่าดำเนินการเกี่ยวกับค่าสื่อ วัสดุการศึกษาและค่าสาธารณูปโภค จากเดินใช้คำว่าค่าดำเนินการ

               คำสั่งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 นี้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ จังหวัด ศูนย์การเรียนรู้ และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในที่สุด
************************************************

ปัญญา / ข่าว
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ