อาชีวศึกษาลงนามกับโรงแรมโนโวเทล

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551
นางศิริพรรณ ชุมนุม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายเจอรัลด์ ฮูกาดี้ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ให้กับพนักงานโรงแรม เพื่อยกระดับความรู้ นำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา