คำแถลงของประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก ประเทศไทย ในการประชุม คกก. มรดกโลก ครั้งที่ 32 ที่แคนาดา

ข่าววงการศึกษา 08 กรกฎาคม 2551
วันที่  7 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.30 น. เวลาท้องถิ่นที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาด คณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งได้มีการประชุม ครั้งที่ 32 ได้มีมติให้ปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยได้รับการขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์เพียงหนึ่งข้อจากที่ได้เสนอไว้ 3 ข้อ ทั้งนี้ตามร่างข้อมติที่ประธานได้พิจารณานำเสนอด้วยตนเอง และได้เสนอขอให้กรรมการรับโดยไม่มีการเปิดอภิปราย
 
ภายหลังจากนั้น นายสก อัน รองนายกรัฐมนตรี กัมพูชาได้กล่าวขอบคุณที่ประชุม และสุภาพสตรี 3 คน ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก คือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโก ฝ่ายวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการมรดกโลก และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐอเมริกาประจำยูเนสโก หลังจากนั้นผู้แทนประเทศไทย 2 คน ได้ขอกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม คือ นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายปองพล อดิเรกสาร ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก ได้กล่าวประท้วงข้อมติของที่ประชุม โดยนายปองพล อดิเรกสาร ได้กล่าวดังคำแปลที่แนบ


+ Statement by Mr. Pongpol Adireksarn Chairman of the National World Heritage Committee of Thailand at the 32nd Session of the World Heritage Committee on Item 8 B : Nominations to the World Heritage List : the Temple of Preah Vihear on July 7, 2008
+ (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)สรุปคำแถลงของ นายปองพล อดิเรกสารประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก ประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่32 เรื่อง การที่กัมพูชาเสนอให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.