อาชีวะจัดตั้งนักศึกษาอาสาสมัครคุมพฤติกรรมเสี่ยง

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จัดฝึกอบรมนักศึกษาอาชีวศึกษาโครงการ "นักศึกษาอาชีวะร่วมสร้างสรรค์ความดีเป็นอาสาสมัครแจ้งเหตุ"  ณ ห้องประชุมอาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑลเข้ารับการอบรม จำนวน  29  แห่ง  นักศึกษาจำนวน  145  คน
                นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประธานในพิธีเปิดโครงการ  กล่าวภายหลังพิธีเปิดว่า จากสภาวะสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ส่งผลให้พฤติกรรมของคนในสังคมผันแปรไป  โดยเฉพาะวัยรุ่นจะมีความก้าวร้าว เบี่ยงเบน  ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามากขึ้น สอศ. จึงส่งเสริมให้นักศึกษาในสังกัดปรับเปลี่ยนทัศนคติ  สร้างจิตสำนึกเพื่อสังคม  โดยให้นักศึกษาสมัครเป็นอาสาสมัครทำความดีเพื่อสังคม  และได้จัดให้มีการอบรม 2 วัน คือวันที่  2 และ 3 กรกฎาคม 2551  ซึ่งได้รับความร่วมมือย่างดียิ่ง จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล  จัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีความชำนาญมาอบรมให้   เรื่องที่อบรม ได้แก่  กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ  ความรู้เบื้องต้นของอาสาสมัครแจ้งเหตุ  บทบาทหน้าที่  ช่องทาง และสาระสำคัญของการเชื่อมโยงที่อาสาสมัครแจ้งเหตุควรจดจำ  การสังเกตและจดจำตำหนิรูปพรรณของบุคคลต้องสงสัย  การต่อสู้ป้องกันตัวขั้นพื้นฐานที่อาสาสมัครแจ้งเหตุควรรู้  สถานการณ์อาชญากรรมในปัจจุบัน และสถานการณ์จำลองเพื่อทบทวนศักยภาพอาสาสมัครแจ้งเหตุ   การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและศักดิ์ศรีของนักศึกษาอาชีวศึกษา  ในมุมมองของตำรวจ  การเข้าสู่จิตอาสาในหน้าที่อาสา สมัครแจ้งเหตุ  และสรุปบทบาทของอาสาสมัครแจ้งเหตุ 
               รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การที่นักศึกษาจะเข้าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้  ต้องเริ่มต้นที่ตนเอง  จึงขอให้นักศึกษาอาสาสมัครปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของจิตอาสา จิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นจากจิตใจ และจิตสำนึกที่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นและสังคมมีความสงบสุข  วัยรุ่นไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในโลก ก็ล้วนแต่ต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเหมือนกันหมด  จึงต้องหมั่นฝึกฝนตนเอง  มีวิสัยทัศน์ในการมองโลก  อาสาสมัครทั้ง  145  คนนี้  ถือว่าเป็นผู้มีภาวะผู้นำ  มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะช่วยสังคม  โดยเริ่มต้นจากการใส่ใจคนใกล้ตัว  เช่น เพื่อน ๆ ร่วมห้อง  ร่วมสถาบัน  ชุมชนที่อยู่อาศัย  ต้องใช้ความนุ่มนวล ใจเย็นในการเฝ้าดูปัญหา และเข้าไปพูดคุยชี้แนะแนวทางที่ดีให้  หากพบว่าปัญหายากเกินจะแก้ไขด้วยตนเองก็ให้ปรึกษาเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นนักศึกษาเครือข่าย  ครูที่เป็นพี่เลี้ยง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่เลี้ยงที่ให้การอบรม ภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษานอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เรียนแล้ว  ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกล้าที่จะขับเคลื่อนองคาพยพของสังคมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น  รวมทั้งต้องมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่น 
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา