วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้

              โดยทรงประทานพระโอวาทดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันนี้

                 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมงาน และได้ทราบจากรายงานว่ากิจการลูกเสือดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การลูกเสือนี้นับเป็นกิจการที่มีคุณค่ายิ่ง ในอันที่จะพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตด้วยคุณสมบัติมีความเฉลียวฉลาด สามารถพึ่งตนเองและบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า " การเป็นลูกเสือทำให้มีโอกาสได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่ยังเยาว์ ทำให้มีโอกาสฝึกฝนกายใจให้เข้มแข็ง มีความรู้ มีระเบียบ และมีความรับผิดชอบ คุณสมบัติทั้งหมดที่สร้างสมไว้ตลอดเวลาที่เป็นลูกเสือ จะทำให้สามารถฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่จะมีมาในอนาคตได้โดยปลอดภัย"

             ดังนั้น เยาวชนทุกคนจึงควรภาคภูมิใจที่มีโอกาสเข้าร่วมในกิจการลูกเสือแล้วตั้งใจรับการฝึกฝนอบรมโดยเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตามกฎและ คำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด เพื่อจักได้เป็นลูกเสือที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการดำรงความเป็นปึกแผ่น และสร้างความเจริญวัฒนาให้แก่ชาติบ้านเมืองสืบไป

               ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้งานของสภาลูกเสือไทยมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ทั้งขอให้ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดีจงทั่วกัน


               ในโอกาสนี้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อุปนายกสภาลูกเสือไทย ได้กราบทูลถวายรายงานว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม อันเป็นแนวทางที่จะพัฒนากิจการลูกเสือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงกิจการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อีกหลายโครงการ เพื่อให้ลูกเสือตระหนัก ถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สร้างความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในหมู่คณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีผลทำให้โครงสร้างการบริหารกิจการลูกเสือทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความมั่นคง กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ให้การส่งเสริมกิจการลูกเสือ ทั้งในส่วนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินกิจการลูกเสือพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ******************************
ศศิพิชญ์ / ข่าว
ศุภชัย / ภาพ

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ