ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภารกิจ รมว.ศธ 17 มิถุนายน 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า “คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทย ใน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการตนเอง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูง การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
พร้อมทั้งมีการจัดทำกรอบหลักสูตร (Framework) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนนำไปจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีจุดร่วมกันในการสร้างสมรรถนะ และการปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง แทนกระบวนการสอนเดิมที่เป็นแบบทางเดียว อาทิ ความเป็นพลเมืองที่ดี เกิดจากการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง, การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มิเพียงรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไร เมื่อใด แต่ต้องคิดวิเคราะห์ และร่วมอภิปราย เพื่อให้เข้าใจที่มา เหตุผล และเรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
ในส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับความเข้มข้นของหลักสูตรใหม่ นั้น ขอสร้างความเข้าใจว่า ความรู้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิดสมรรถนะ แต่กระบวนการเรียนรู้ จะเริ่มจากกระบวนการคิด การตั้งคำถาม และการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อน เพื่อกระตุ้นและสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ที่จะทำให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้และคำตอบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งกระบวนเหล่านี้จะทำให้เด็กมีการพัฒนาอย่างแท้จริง
ในส่วนของการปรับวิธีการเรียนการสอนของครูครั้งใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการรองรับการพัฒนาครูสำหรับหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (School base development) สร้างให้ครูได้เรียนรู้และพัฒนาจากห้องเรียนจริง ไม่ใช่การอบรมครูนอกห้องเรียนแบบเดิม ๆ ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งระบบ โดยนำโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และจัดระบบสนับสนุนด้านวิชาการโดยทีมวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่ ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการวิจัยและทดลองใช้หลักสูตรแบบใหม่ ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 286 แห่ง ในปีการศึกษา 2564 เพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ ก่อนประกาศใช้จริงในปี 2565
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตร ได้ที่เว็บไซต์ https://cbethailand.com/ และเฟซบุ๊ก CBE thailand
Cr.ทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ