ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 National Public Speaking Competitions 2021

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

          กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) กำหนดจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 (National Public Speaking Competitions 2021) เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC)

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ
1. รอบคัดเลือก ในรูปแบบคลิปวิดีโอและการแข่งขันออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom
2. รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบ on site ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ผ่านการการคัดเลือกทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งนักเรียน / นักศึกษาร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน โดยจะต้องกรอกใบสมัครและจัดส่งคลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ตามรายละเอียดที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขต่างๆ ตามไฟล์แนบ
1. กรอกใบสมัคร
2. รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้สมัครสามารถติดตามผลการแข่งขันและรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th      


ที่มา : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ