แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

บริการ Download การเรียนการสอน 26 เมษายน 2562

- แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
-
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
- แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
- แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6164
โทรสาร 0 2628 6162

ไฟล์แนบ