ตรวจเยี่ยมการการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุใน กศน. ตำบล ของ กศน.อำเภอสันทราย

ข่าว ศธ.360 องศา 12 พฤษภาคม 2560

            ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุใน กศน.ตำบล ของ กศน.อำเภอสันทราย วันที่ 12 พฤษภาคม 6 ณ กศน.ตำบลหนองจ๊อม (วัดฟ้ามุ่ย) อำเภอสันทราย          จังหวัดเชียงใหม่

กศน.อำเภอสันทรายได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของ กศน. โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีการขยายโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่าย กศน.ตำบล ทั้ง 12 ตำบล เน้นการประสานเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่าย ได้แก่ เทศบาลตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เน้น วิชาชีพกลุ่มสนใจ อาชีพระยะสั้น ทักษะชีวิต ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการและบริบทชุมชน มีการเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก 5อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อดิเรกและอนามัย ในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อายุยืนผู้สูงอายุของ กศน. ตำบลทั้ง 12 แห่งสามารถแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้แบบง่ายๆ ได้

อิชยา/ข่าว
ธนภัทร
/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.