ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 03 มีนาคม 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาตายหรือสาบสูญเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือทำงานให้แด่โรงเรียนในระบบ พ.ศ. ... โดยให้ปรับเนื้อหาบางส่วนเพิ่มเติมให้เหมาะสม

 

 

นอกจากนี้ยังได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฝ่ายวิชาการ ตามที่เลขานุการที่ประชุมนำเสนอ

ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.