ผลการประกวดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ข่าววงการศึกษา 10 กรกฎาคม 2551
               โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.30 น. ณ อาคาร 9 ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี และการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ จำนวน 22 โรง
ซึ่งผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี 2551 ดังนี้

1. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ที่สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๒ ได้แก่
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ที่สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศต่อเนื่อง เป็นปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ ) จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร

3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2551 จำนวน 5 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
- โรงเรียนทุ่งโพธิ์ จังหวัดพังงา
- โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอมแก่น
4. รางวัลพิเศษสำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ที่ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เป็นผลดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
รางวัลที่ 1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ( มารดาพิทักษ์ ) จังหวัดจันทบุรี
รางวัลที่ 2 โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
- โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
- โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธ์
- โรงเรียนกระทุ่มแบน " วิเศษสมุทรคุณ " จังหวัดสมุทรสาคร
รางวัลพิเศษสำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นผลดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tobenumber1.net/

ข้อมูล : สำนักกิจการพิเศษ สป.
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ