เสมา3 เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
 
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวนำทบทวนคำปฏิญาณ ความว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่มาร่วมชุมชมพร้อม
เพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 นี้
 
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับพสกนิกรชาวไทย อย่างแน่นแฟ้น
 
ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดบัลดาลประทานพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษม สำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตร ปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐิติกาล
 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำบรรดาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กล่าวบททบทวนคำปฏิญาณ เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้
จากนั้น นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ ดังนี้
 
“ลูกเสือสำรอง กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า ข้าสัญญาว่า ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน”
 
“ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
 
“ยุวกาชาด กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2 ข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไป และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ข้อ 3 ข้าจะรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น”
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
อิทธิพล รุ่งก่อน: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/7/2563
>