เสมา2 เยี่ยมศึกษาพิเศษชลบุรี ย้ำ "เด็กเฉลียวภาวนานุสรณ์" ต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภารกิจ รมช.ศธ 08 กันยายน 2563
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ณ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ที่ได้ทุ่มเทให้ความรู้แก่เด็ก ๆ อย่างเต็มศักยภาพ ตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของ ศธ. ซึ่งมีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตและมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข โดยการปรับเปลี่ยนการเรียน สร้างบรรยากาศในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และสอนในเรื่องที่เด็กสนใจอยากเรียนรู้ พร้อมทั้งใช้การเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล มีตรรกะ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน การคิดเชิงคณิตศาสตร์ และการกล้าตัดสินใจ


โดยเริ่มจากการเรียนแบบ Unplug Coding คือการเรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกวัย (Coding for All, All for Coding) และสามารถต่อยอดความคิดไปสู่การพัฒนานวัตกรรม อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาให้ถึงตัวเด็กโดยตรง และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง ศธ.ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ทุกคนต้องได้รับการศึกษาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนสามารถพึ่งตนเองและอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ


ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และพบปะให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เป็นต้น


ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก คณะทำงาน รมช.ศธ. และประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

5/9/2563
>