เริ่มแล้ว หลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ‘คุณหญิงกัลยา’ ย้ำผลิตอาหารต้นทุนถูก คุณภาพดี ปลอดภัย พร้อมเป็นแถวหน้าของตลาดโลก

ข่าว ศธ.360 องศา 01 กรกฎาคม 2563

เริ่มแล้ว หลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ‘คุณหญิงกัลยา’ ย้ำผลิตอาหารต้นทุนถูก คุณภาพดี ปลอดภัย พร้อมเป็นแถวหน้าของตลาดโลก

 (29 มิถุนายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) 43 แห่ง โครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอสรัชดา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารของ วษท.43 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วม นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า งานสัมมนาผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) 43 แห่ง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกันยกระดับการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมของประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปัจจุบัน วษท. ทั่วประเทศ ยังขาดแคลนหลักสูตรเนื้อหาวิชาด้านฟาร์มอัจฉริยะ และครูที่มีความรู้ด้านฟาร์มอัจฉริยะอยู่ โครงการนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม (วษท.) ด้านฟาร์มอัจฉริยะ รวมถึงการถ่ายทอดองค์วามรู้ไปยังนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น วิชาเครื่องจักรกลเกษตรในระบบสมาร์ทฟาร์ม วิชาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำหรับงานทางการเกษตร วิชาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรเบื้องต้น วิชาพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการเกษตร วิชาเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชสมัยใหม่ เป็นต้น และช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมและการสาธิตตัวอย่างการฝึกอบรมของโครงการ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตต่าง ๆ ได้ โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) มายกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศให้มีคุณภาพ สำหรับการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) และจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถด้านฟาร์มอัจฉริยะ เป็นสิ่งที่ วษท. ต้องภาคภูมิใจที่เป็นสถาบันการศึกษาแนวหน้าในการนำ STI มาประยุกต์ใช้ผลิตพืช ผลิตสัตว์ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่ถูกหรือเหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรของ วษท. มีพื้นฐานที่ดี มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถอยู่แล้ว เพียงแต่เพิ่มเติม STI เข้าไป จะทำให้สามารถเดินหน้าสู่ตลาดโลกอย่างก้าวกระโดดได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหาร วษท. ตระหนักถึงความสำคัญ และช่วยกันผลักดันองค์ความรู้ของฟาร์มอัจฉริยะให้เกิดขึ้น ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับบริบทและสถานการณ์ของ วษท. แต่ละแห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด รมช.ศึกษาธิการ ยังได้ฝากให้ วษท.ทุกแห่ง ดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานมาปรับใช้โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) หาที่ให้น้ำอยู่ 2) หาที่ให้น้ำไหล 3) เก็บน้ำไว้ใต้ดิน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ขณะเดียวกัน ศธ.จะส่งเสริมการผลิตชลกรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำมาพัฒนาร่วมกันอีกทางหนึ่ง
ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ
>