สำนักงาน กศน.กทม. กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมปลูกต้นโกงกาง 569 ต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 02 สิงหาคม 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จิตอาสาพระราชทาน Royal Thai Volunteers เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "Doing Good Deeds For Country And People ในโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ปลูกป่าชายเลน” ต้นโกงกาง จำนวน 569 ต้น จัดโดยสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า
 
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้า ปกกระหม่อม
 
ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
 
ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ต่างมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระเมตตาในการที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน มีความรัก ความสามัคคี และพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน
อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป
 
พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดคุ้มครองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาน
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยจิตอาสา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กศน.
ในส่วนของพิธีเปิดกิจกรรม รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะป่าชายเลน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเลและนับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และมีความสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำเศรษฐกิจนานาชนิด และที่สำคัญ ป่าชายเลนยังช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน เป็นทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย
 
นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งพลังงาน แหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอย สิ่งก่อสร้างในครัวเรือนในลักษณะเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานไว้เป็นเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ปลูกป่าชายเลน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ที่สำคัญไปกว่านั้น กิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ จะช่วยหล่อหลอมและสร้างความตระหนักให้ทุกท่าน รักษ์ป่าชายเลนด้วยจิตสำนึกร่วมกัน เป็นการปลูกป่าชายเลนในหัวใจตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้
 
ขอขอบคุณ ตัวแทนจิตอาสา 904 จากทุกหน่วยงาน พี่น้องประชาชนทุกท่าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกฝ่าย รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงาน กศน. และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขออนุโมทนากับทุกท่านในการตั้งใจกระทำความดีเพื่อพระองค์และประเทศชาติ และขอให้การจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ปลูกป่าชายเลน” บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
 
"ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานในวันนี้ทุกคน ที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน เมื่อปลูกต้นไม้แล้ว การดูแลรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแล เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตงอกงาม เป็นแนวกั้นคลื่นลมที่มั่นคงแข็งแรง ช่วยโอบอุ้มผืนป่าชายเลนทะเลกรุงเทพ ตลอดจนสัตว์น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่จะยังประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนแถบนี้ตลอดไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/8/2563
>