สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ
สภาการศึกษา
อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0 2243 7911

โทรสาร
0 2243 7910
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา
อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0 2668 7123
ต่อ 1214

โทรสาร
0 2243 2768
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ
สภาการศึกษา
อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0 2668 7123
ต่อ 1212

โทรสาร
0 2243 2768
- ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภาการศึกษา
อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0 2668 7123
ต่อ 2411