สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู ขวัญเดช

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายศรีชัย พรประชาธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
>