สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 628 6352

โทรสาร
02 628 5619
02 280 4272
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 628 6146
02 280 2912

โทรสาร
02 280 2941
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 282 0068
02 628 6151

โทรสาร
02 282 0068
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 628 5612
02 628 6152

โทรสาร
02 281 3490
นายวีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 14
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี)
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
02 280 2871

โทรสาร
02 280 2853
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 1
(รับผิดชอบ เขตตรวจราชการส่วน
กลาง กรุงเทพมหานคร
เขตตรวจราชการที่ 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 11
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 2846
นายชาญ ตันติธรรมถาวร รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 2
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 4
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 6
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 2885

โทรสาร
02 280 2873
นางปัทมา วีระวานิช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 3
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 8
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 15
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เขตตรวจราชการที่ 16
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 2847
02 280 2874

โทรสาร
02 280 2874
นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 5
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร์ธานี สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 12
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด)
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 2880

โทรสาร
02 280 2852

E-mail :
attapontrue
@gmail.com
นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 7
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)"
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 2884

โทรสาร
02 280 2881
นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 17
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์
เขตตรวจราชการที่ 18
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร
อุทัยธานี)
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 2876

โทรสาร
02 280 2876
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 3
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 10
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน 1
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู
อุดรธานี)
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 2886
02 280 2877

โทรสาร
02 280 2877
นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 9
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
จันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขตตรวจราชการที่ 13
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง 1 ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ชั้นลอย)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 2849
ต่อ 1148 ,1149

โทรสาร
02 280 2881

E-mail :
narong@gmail.com
นางสาวนงศิลินี โมสิกะ (รก.) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป.
อาคารราชภัฏเดิม
ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 282 0022

โทรสาร
02 628 6156
นางสาวผุสดี เขตสมุทร (รก.) ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร
จัดการศึกษา สป.
อาคารราชวัลลภ
ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 628 5610

โทรสาร
02 628 5610
นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ
ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 628 6339

โทรสาร
02 282 2668
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
อาคารรัชมังคลาภิเษก
ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 280 7055
02 280 1104
ต่อ 114

โทรสาร
02 280 2845
นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาคาร สพฐ.5
ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 282 9718
02 280 2921

โทรสาร
02 282 4810
นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
319 วังจันทรเกษม
ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
02 6289 032

โทรสาร
02 6286 294