สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

นายอรรถพล สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

-

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

นายชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ

นายจินศิริ พุ่มศิริ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

-

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ

-

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

นายวิทวัต ปัญจมะวัต

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

นายชัยมงคล เสนาสุ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

นายวัชระ เกิดสิน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา

นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์

ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

น.ส.เกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ดร.ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์