สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2280-4827

โทรสาร
0-2282-0365
- รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2280-3477

โทรสาร
0-2627-1201
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2627-1203

โทรสาร
0-2627-1203
ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2026-5555
ต่อ 1108

โทรสาร
0-2627-1203
นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2026-5555
ต่อ 1109
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ที่ปรึกษา สอศ. ด้าน
นโยบายและแผน
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
-
ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐานอาชีวศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
-
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐานอาชีวศึกษา
ธุรกิจและบริการ
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
-
- ที่ปรึกษา สอศ.ด้าน
มาตรฐาน
อาชีวศึกษา
เกษตรกรรม
และประมง
อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
-