สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ.1 ชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
02-288-5532-5

โทรสาร
02-282-9980
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ.1 ชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
02-288-5528-30

โทรสาร
02-628-8887
- รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ.1 ชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
02-2813284

โทรสาร
02-282-1312
นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ.1 ชั้น3 กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
-