สช.วางแนวปฏิบัติการจัดทำตราสารจัดตั้ง ร.ร.เอกชน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

               นายสำรวม  พฤกษ์เสถียร  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ไปแล้วเมื่อวันที่  12 มกราคม 2551  ซึ่งในมาตรา 159 กำหนดว่า ให้ ร.ร.เอกชนในระบบที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน     พ.ศ.2525  ต้องจัดทำตราสารจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ประกาศใช้บังคับนั้น   สช.จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการจัดทำตราสารจัดตั้ง คือ เมื่อโรงเรียนจัดทำตราสารจัดตั้งเสร็จแล้วให้ประทับตราโรงเรียนไว้มุมล่างด้านซ้ายมือทุกแผ่น จำนวน 2 ชุด ยื่นต่อ สช. และเมื่อ สช.ได้ตรวจสอบตราสารจัดตั้งแล้วก็จะทำการประทับตราของส่วนราชการของผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวา แล้วคืนให้ ร.ร.เก็บไว้ 1 ชุด และ สช.เก็บไว้ 1 ชุด     สำหรับรูปแบบตราสารจัดตั้งนั้น เนื่องจากโรงเรียนเอกชนมีทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบตราสารจัดตั้ง  ในเบื้องต้นจึงขอความร่วมมือให้ ร.ร.เอกชนจัดทำตราสารจัดตั้งในรูปแบบที่ สช.จัดทำเผยแพร่เป็นตัวอย่าง ซึ่งหากภายหลัง ร.ร.เอกชนมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็สามารถดำเนินการได้                                 

               เลขาธิการ สช. กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดส่งตราสารจัดตั้ง โรงเรียนสามัญศึกษา ให้จัดส่งที่กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-9036-7  โรงเรียนอาชีวศึกษา  ให้จัดส่งที่กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-9043  โรงเรียนนานาชาติ  ให้จัดส่งที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-3184  โรงเรียนนโยบายพิเศษ  ให้จัดส่งที่    กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-9598   หรือหาก ร.ร.เอกชนใดมีปัญหาต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

-------------------------------------------------------

 

                                                                                               

วารุณี / ข่าว
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป.
>