ศธ.มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าว ศธ.360 องศา 17 สิงหาคม 2557

 

ศธ.มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบทุนการศึกษารายปีให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา โดยมีทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งสิ้น จำนวน 50 คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 520,000 บาท ประกอบด้วยทุนระดับชั้นประถมศึกษา 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษา และ ปวช.34 ทุนๆละ 10,000 บาท และทุนระดับชั้นอุดมศึกษา 6 ทุนๆ ละ 20,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่ส่งผลกระทบต่อการหยุดเรียน หรือออกกลางคันอันเป็นผลมาจากภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาส่งผลกระทบและเกิดการสูญเสียแก่นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ จำนวนกว่า 7,000 คน โดยต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือมากกว่า 30 ล้านบาท จากการสูญเสียดังกล่าว ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องขากผู้นำของครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ขาดคนที่คนดูแล และเพื่อมิให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้น ภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ด้วยการร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น และได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษารายปีต่อเนื่อง ซึ่งจะดูแลในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี การจัดโครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งนอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว ยังได้มีการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการเยียวยาทางสุขภาพจิตจากการสูญเสียผู้นำครอบครัว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำรงชีวิต

 

อิชยา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

>