ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

ประวัติส่วนตัว เกิด 9 พฤศจิกายน 2503
การศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งทางราชการ เข้ารับราชการเมื่อ 22 สิงหาคม 2528 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ศึกษาธิการ ภาค 2 (ลพบุรี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงาน ก.ค.ศ. เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสภาการศึกษา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2560 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประจำปี 2551
รางวัลที่ได้รับ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2539 สำนักงาน ก.พ. คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. พ.ศ. 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ