นายสนิท แย้มเกษร

ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ประวัติส่วนตัว เกิด 25 ธันวาคม 2503
การศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง) ระดับปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 – 2562 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 2557 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การฝึกอบรม การฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58