นายธีรพงษ์ สารแสน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
การศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) การบริหารโรงเรียน วิทยาลัยครูอุดรธานี ปริญญาโท (ศษม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาเอก (ศษ.ค.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน 1 พ.ค. 2524 ครู 2 สปจ.หนองคาย 2529 - 2536 ครูใหญ่ สปจ.หนองคาย 2536 - 2540 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปจ.เพชรบุรี, หนองคาย, อุดรธานี 2540 - 2542 ผู้อำนวยการโรงเรียน 2542 - 2543 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปจ.เชียงราย 2543 - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สปจ.แม่ฮ่องสอน, นครพนม 2547 - 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 3 2552 - 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1 2553 - 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 2558 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ 2560 - 2560 ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 2560 - 2562 รองศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 9 เม.ย. 2562 - 21 ต.ค. 2562 ศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การฝึกอบรม พ.ศ. 2528 หลักสูตรเตรียมครูใหญ่ พ.ศ. 2536 หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2537 หลักสูตรผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2539 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง พ.ศ. 2540 หลักสูตรหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2542 หลักสูตรผู้ช่วยผุ้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2552 หลักสูตรพัฒนาก่อนการแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบ.ส.ศร) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2559 หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2562 หลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.๒) รุ่นที่ 5-6