รมว.ศธ.ขยายเวลาจัดทำตราสารช่วย ร.ร.เอกชน

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

                 นายสำรวม  พฤกษ์เสถียร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า   เมื่อ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว  ร.ร.เอกชนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนเข้าสู่การเป็นนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ  แต่เนื่องจากโรงเรียนในระบบมีหลายประเภทและมีการบริหารงานแตกต่างกัน  อาจทำให้มีเหตุผลและความจำเป็นที่โรงเรียนในระบบบางโรงอาจดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้   ดังนั้น สช.จึงได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดขั้นตอน วิธีการในการยกเว้นการดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรา 159 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  ซึ่งบัดนี้ นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศนี้แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551

                 เลขาธิการ สช. กล่าวอีกว่า   ในการยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 159 แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550  มีผลให้    1 .ในกรณีที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งเสร็จแล้วให้จัดส่งตราสารจัดตั้งที่ สช.สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต กทม.  ส่วนในต่างจังหวัดให้จัดส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ที่โรงเรียนตั้งอยู่    2.ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถจัดทำตราสารให้แล้วเสร็จ ให้เสนอเหตุจำเป็นที่มีเหตุผลอันสมควรและกำหนดระยะเวลาที่ขอขยายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามมาตราดังกล่าวได้  โดยยื่นต่อ สช.และ สพท. จากนั้นจะรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่ขอผ่อนผัน ส่งให้ สช. พิจารณาดำเนินการต่อไป          3. ให้ สช. จัดทำประกาศเสนอขอยกเว้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  6  ต่อไป ซึ่งในการขอยกเว้นเพื่อขยายเวลาการดำเนินการตามมาตรา 159 ให้มีกำหนดเวลาไม่เกิน 2 ปี

--------------------------------------------------------

                                                                                                               

วารุณี / ข่าว
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
>