บริการ Dowload การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

บริการ download การเรียนการสอน 26 เมษายน 2562

ข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพัฒนาคุณธรรม

บริการ download การเรียนการสอน 30 มีนาคม 2561

คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)

บริการ download การเรียนการสอน 26 มีนาคม 2561

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ศปท.ศธ. ปี 2561

บริการ download การเรียนการสอน 15 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรี (วันที่ 8 มกราคม 2561)

บริการ download การเรียนการสอน 19 ธันวาคม 2561

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

บริการ download การเรียนการสอน 11 มกราคม 2561

สาร เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561

บริการ download การเรียนการสอน 10 มกราคม 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริการ download การเรียนการสอน 19 กุมภาพันธ์ 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

บริการ download การเรียนการสอน 13 ธันวาคม 2560

แบบฟอร์มติดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

บริการ download การเรียนการสอน 13 ธันวาคม 2560

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2561 - 2562

บริการ download การเรียนการสอน 13 ธันวาคม 2560

รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)

บริการ download การเรียนการสอน 15 พฤศจิกายน 2560

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี2560

บริการ download การเรียนการสอน 13 พฤศจิกายน 2560

รายงานผลการเรียน ทุน ม.ท.ศ. และคู่มือสำหรับนักเรียนทุนรุ่น9และครูผู้ดูแล

บริการ download การเรียนการสอน 06 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

บริการ download การเรียนการสอน 30 ตุลาคม 2560