บริการ Dowload การเรียนการสอน

โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริการ download การเรียนการสอน 06 พฤศจิกายน 2561

รายงานประจำปี 2559 -2560 กระทรวงศึกษาธิการ

บริการ download การเรียนการสอน 12 ตุลาคม 2561

ภาพงานเกษียณอายุราชการ และคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

บริการ download การเรียนการสอน 26 กันยายน 2561

รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ระยะครึ่งแผน

บริการ download การเรียนการสอน 06 สิงหาคม 2561

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

บริการ download การเรียนการสอน 06 สิงหาคม 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

บริการ download การเรียนการสอน 18 กรกฎาคม 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562)

บริการ download การเรียนการสอน 16 กรกฎาคม 2561

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2559 - 2561

บริการ download การเรียนการสอน 12 กรกฎาคม 2561

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

บริการ download การเรียนการสอน 27 มิถุนายน 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สป. 2561

บริการ download การเรียนการสอน 13 มิถุนายน 2561

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ

บริการ download การเรียนการสอน 18 พฤษภาคม 2561

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บริการ download การเรียนการสอน 11 พฤษภาคม 2561

รวมคำสั่งของ ศปท.ศธ.

บริการ download การเรียนการสอน 22 มีนาคม 2562

หนังสือ ๑๐๘ คำถามพนักงานราชการ ๒

บริการ download การเรียนการสอน 09 เมษายน 2561

พิธีมอบเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

บริการ download การเรียนการสอน 09 เมษายน 2561