บริการ Dowload การเรียนการสอน

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

บริการ download การเรียนการสอน 03 มกราคม 2563

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

บริการ download การเรียนการสอน 19 ธันวาคม 2562

โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

บริการ download การเรียนการสอน 06 พฤศจิกายน 2562

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริการ download การเรียนการสอน 30 ตุลาคม 2562

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บริการ download การเรียนการสอน 02 สิงหาคม 2562

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริการ download การเรียนการสอน 26 มิถุนายน 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562

บริการ download การเรียนการสอน 22 เมษายน 2562

ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

บริการ download การเรียนการสอน 18 เมษายน 2562

หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

บริการ download การเรียนการสอน 05 เมษายน 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562

บริการ download การเรียนการสอน 26 มีนาคม 2562

รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และการจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

บริการ download การเรียนการสอน 18 มีนาคม 2562

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

บริการ download การเรียนการสอน 15 มีนาคม 2562

ภาพถ่ายในงานการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

บริการ download การเรียนการสอน 26 เมษายน 2562

รายงานการเงินประจำปี 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริการ download การเรียนการสอน 17 มกราคม 2562

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562

บริการ download การเรียนการสอน 24 ธันวาคม 2561